Garden Party

Garden Party

Original painting: 130 cm x 97 cm - 1200 euros Prints: 32 x 45 cm - 80 euros next to the swimming pool

Created on 1,300 cm × 970 cm

Hubert Grimonprez